Okręg 2

Rodzina Prawo Wspólnota
Kandydaci do rady Miejskiej - Okręg 2 - Lista nr 20
Osiedla: „Centrum”, „Lesisko”, „Tomaszówka” i „Południe”

1. Radosław Hudziec - 37 lat, żonaty, dwoje dzieci

Wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej na kierunku administracja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku amerykanistyka. Od 2008 roku pracownik samorządowy – specjalista ds. strategii rozwoju oraz funduszy europejskich. Ponadto od roku 2015 Prezes Zarządu Uzdrowisko Jaworze Sp. z o.o. Radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach VI (2010-2014) i VII kadencji (2014-2018) – członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Rolnictwa.
Jest zwolennikiem zrównoważonego rozwoju miasta oraz działania dla dobra wspólnego, a nie dla prywatnych interesów.
W kolejnej kadencji swoją wiedzę i doświadczenie chciałby wykorzystać celem kontynuacji starań związanych z poprawą bezpieczeństwa i ładu publicznego, m.in. rozwojem i modernizacją infrastruktury gminnej. Bliskie są mu również działania związane z podniesieniem jakości i komfortu życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu, w tym tworzenie ogólnodostępnych miejsc sprzyjających rodzinnemu wypoczynkowi i rekreacji.
W życiu prywatnym i zawodowym ceni uczciwość, rzetelność i konsekwencję w działaniu.


2. Stanisław Kopeć - 55 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel-katecheta w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Doświadczony samorządowiec, przewodniczący klubu radnych Rodzina-Prawo-Wspólnota. Przez ostatnie lata członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego. W minionych kadencjach sprawował również funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Uważa, że w działalności samorządowej ważne są nie tylko kompetencje, ale i uczciwość oraz rzetelność w działaniach. Wspiera wszelkie ważne dla miasta projekty, równocześnie jednak nie obawia się wyrazić swego sprzeciwu wobec działań niekorzystnych dla mieszkańców.


3. Krzysztof Szczypka - 50 lat, żonaty, troje dzieci

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach – specjalność trenerska oraz studiów podyplomowych: edukacja obronna (AWF);zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość, organizacja oświaty (Politechnika Śląska).
Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Czechowicach-Dziedzicach, członek struktur regionalnych i krajowych „Solidarności”. Od 2006 r. radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Pracował w komisjach: Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury i Sportu, Polityki Społecznej, a w minionej kadencji w Komisji Rozwoju i Rolnictwa oraz Samorządności i Porządku Publicznego.
W nowej kadencji chciałby kontynuować swoją pracę na rzecz rozwoju kultury, sportu i oświaty, w szczególności szkolnictwa zawodowego. Służyć temu będzie współpraca z sektorem przedsiębiorców (w dziedzinie szkolenia kadr), która jest i będzie dla niego bardzo ważnym wyzwaniem.
Priorytetowymi działaniami będą dla mnie: poprawa warunków życia i dbałość o  bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Nie będę obojętny na biedę społeczną i różnego rodzaju patologie społeczne.


4. Paweł Pawlik - 50 lat, żonaty, dwoje dzieci

Absolwent katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem. Pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Trener koszykówki, społecznie prowadzi drużynę UKS „Dycha”. Członek Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej „Lipowiec”.
Od prawie 30 lat mieszka na Lipowcu, gdzie wraz z rodziną działa na rzecz rozwoju i integracji lokalnego społeczeństwa. Jako radny Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 pracował w Komisji Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.


5. Łukasz Żurek - 34 lata, żonaty, dwoje dzieci

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, od 2007 roku pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Janusza Kusocińskiego. Jest instruktorem pływania, trenerem piłki nożnej UEFA B. Posiada również kwalifikacje instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, siatkówki oraz sędziego piłkarskiego BOZPN Bielsko-Biała. Jest instruktorem nauki jazdy kategorii A, B w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Anna”. Jako radny pragnie rozwinąć bazę sportową naszego miasta, m.in. stworzyć w budynku MOSiR- u bazę noclegową, co umożliwi klubom z innych miast organizację obozów letnich i zimowych.


6. Barbara Tomaszewska - 43 lata, mężatka, dwoje dzieci

Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku polonistyka,  historia i wiedza o społeczeństwie. Nauczyciel dyplomowany języka polskiego w SP im. Ks. J. Londzina w Zabrzegu. Prowadzi również własną działalność gospodarczą jako handlowiec. W Radzie Miejskiej pragnie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji, oświaty, kultury i sportu. W Czechowicach-Dziedzicach mieszka od urodzenia, stąd doskonale rozumie problemy, z którymi borykają się mieszkańcy miasta, w szczególności dzielnic: Południe, Tomaszówka i Centrum.


7. Martyna Gazda - 29 lat, ma męża i córkę

Od urodzenia mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Z wykształcenia jest magistrem pielęgniarstwa i pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Problemy i potrzeby mieszkańców naszej gminy nie są jej obce ani obojętne. Od lat wraz z grupą przyjaciół organizuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście oraz wiele innych wydarzeń. W tym roku w okresie świąt Bożego Narodzenia planuje zorganizować wigilię połączoną z jarmarkiem świątecznym, z którego dochód przeznaczy na zakup specjalistycznego sprzętu, jakim jest AED, który będzie ratować życie mieszkańców Czechowic-Dziedzic w nagłych przypadkach zagrożenia.


8. Aneta Budka - 41 lat, mężatka, dwoje dzieci

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne i studiów podyplomowych w zakresie edukacji obronnej oraz studiów podyplomowych: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Politechnice Śląskiej. Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej. W Radzie Miejskiej Czechowic-Dziedzic chciałaby się skupić na pracy na rzecz oświaty i sportu wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Pragnie zaangażować się także w działania związane z poprawą życia rodzin i osób zmagających się z niepełnosprawnością oraz pomocy seniorom i najuboższym naszego miasta.


9. Ewa Domagała - 58  lat, żona Jacka, mama Małgosi

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania w specjalności finanse i rachunkowość z elementami bankowości. Czynna zawodowo, pracuje jako księgowa.
Prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą, współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Współpracuje z czechowickim chórem Bobolanie oraz Teatrem Muzycznym Movimento w Czechowicach-Dziedzicach. Ceni sobie uczciwość i otwartość, jest osobą odpowiedzialną i rzetelną. Jej atutem jest umiejętność słuchania innych i utożsamianie się z ich problemami, aby znaleźć optymalny sposób na ich rozwiązanie.
Kandyduje do Rady Miejskiej, aby zrobić coś dobrego dla innych ludzi, bo wierzy w ludzi i dobro, które tkwi w każdym człowieku. Chciałaby wspierać rodziny wielodzietne oraz matki samotnie wychowujące swoje dzieci, czynnie działać na rzecz poprawy bytu ubogich rodzin na terenie miasta, między innymi poprzez współpracę z wolontariatem. Chce aktywnie wspierać usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych i instytucjonalnych form pomocy. Chciałaby też wspierać promowanie kultury i tradycji naszego miasta.


10. Jan Bieroński - 55 lat, żonaty, dwoje dzieci

Od 23 lat jest mieszkańcem Czechowic-Dziedzic. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z zawodu jest nauczycielem, absolwentem czechowickiego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie, a od 1992 r. jego dyrektorem. W latach 1989-91 był przewodniczącym Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w naszym mieście. Przez kilka lat pracował w Komisji Oświaty Rady Miejskiej. Angażował się w różnorodne przedsięwzięcia z zakresu nauki, kultury, sportu, turystyki, pomocy charytatywnej, współpracy międzynarodowej i współdziałania z uczelniami wyższymi. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania uhonorowany w 2012 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Za konieczne uznaje też stwarzanie nowych możliwości aktywnego spędzania czasu, zarówno dla ludzi młodych jak i starszych.
Jako gospodarz obiektów w centrum Czechowic-Dziedzic chciałby przyczynić się do stworzenia atrakcyjnego i funkcjonalnego urbanistycznego Centrum Miasta, obejmującego okolice dworca kolejowego i ul. Kolejowej.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!